Thông báo: Số: /VBGT-UBND

Số:    /VBGT-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Văn bản giới thiệu Nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên ủy ban nhân dân

Người ký duyệt: Hồ Xa Cách Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND XÃ
Đơn vị / phòng ban: UBND xã Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời