Biên bản: Số: /BB-HĐND

Số:    /BB-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Biên bản kỳ họp thứ 11, HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND XÃ
Đơn vị / phòng ban: HĐND xã Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời