Báo cáo: Số: 37 /BC-UBND

Số:   37  /BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 13/08/2020

Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo Quyết định số 869/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Người ký duyệt: Hồ Xa Cách Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND XÃ
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời