Nghị quyết: Số: 08/NQ-HĐND

Số: 08/NQ-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung UVUB xã đối với Ông Lê Đức Luận

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: HĐND XÃ
Đơn vị / phòng ban: HĐND xã Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời