Nghị quyết: Số: 07/NQ-HĐND

Số: 07/NQ-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Nghị quyết thông qua chương trình giám sát năm 2021

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: HĐND XÃ
Đơn vị / phòng ban: HĐND xã Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời