Nghị quyết: Số: 06/NQ-HĐND

Số: 06/NQ-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Nghị quyết phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN năm 2019

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: HĐND XÃ
Đơn vị / phòng ban: HĐND xã Lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch
Thông báo
GIấy mời