Báo cáo: Số: 04 /BC-HĐND

Số: 04 /BC-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 06/07/2020

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND xã.

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: HĐND XÃ
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời