Thông báo: Số: 03 /TB-UBMT

Số: 03 /TB-UBMT Tải về (0) Ban hành ngày: 06/07/2020

Thông báo của UBMT Về tham gia xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2020

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Dũng Cơ quan / đơn vị ban hành: UBMTTQVN XÃ
Đơn vị / phòng ban: Khối MT và các đoàn thể xã Lĩnh vực: Tổng hợp
Thông báo
GIấy mời