Chương trinh: Số: 02 /CTr-HĐND

Số: 02 /CTr-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/07/2020

Chương trình kỳ họp thứ 11

Người ký duyệt: Hồ Văn Ngoai Cơ quan / đơn vị ban hành: HĐND XÃ
Đơn vị / phòng ban: HĐND xã Lĩnh vực: Văn phòng HĐND&UBND xã
Thông báo
GIấy mời