Tổng kết tình hình KTXH; QPAN và TĐKT năm 2017

Thứ tư - 31/01/2018 10:56

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

KY GIAO UOC THI ĐUA NAM 2018

KY GIAO UOC THI ĐUA NAM 2018

HỘI ĐỒNG TĐ-KT
XÃ A DƠI
 
 
 

Số: 02 /BC-TĐKT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

A Dơi, ngày 27  tháng 12 năm 2017

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
 
 
Thực hiện Hướng dẫn số 1080/HD-HĐTĐKT, ngày 21/11/2017 của Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện Hướng Hóa về việc "Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017"; Hội đồng thi đua – Khen thưởng xã A Dơi xin báo cáo công tác hoạt động như sau:
 
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017
 
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình chung
Năm 2017, là năm UBND xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; là năm triển khai Luật Thi đua sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; là năm đầu triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.
Hội đồng thi đua - khen thưởng xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh theo Chương trình công tác trọng tâm và Nghị quyết của HĐND xã đã được đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, lập thành tích chào mừng 69 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2017) góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
2. Những khó khăn, thuận lợi
Công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, chính quyền hết sức quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn cơ quan quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua – Khen thưởng xã đã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017; đăng ký giao ước thi đua năm 2017.
Đảng ủy, chính quyền địa phương; các ban ngành, đoàn thể và BCĐ các thôn, bản đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua khen thưởng xã phát động.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thi đua của xã, vẫn còn tình trạng trưởng các đầu ngành, một số bộ phận cán bộ, công chức xã chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng; công tác thi đua còn hình thức, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ; công tác khen thưởng còn mang tính luân phiên, động viên. Hồ sơ khen thưởng làm còn chậm, đối phó, chưa đúng yêu cầu.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;
Hướng dẫn số 1080/HD-HĐTĐKT, ngày 21/11/2017 của Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện Hướng Hóa về việc "Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017;
Dựa trên bản đăng ký giao ước thi đua trong cụm phía Nam và đăng ký của từng cán bộ, công chức xã trong năm 2017, triển khai kế hoạch năm tại hội nghị cán bộ, công chức xã.
2. Tổ chức phong trào thi đua
2.1. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
Thực hiện Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, Hội đồng thi đua khen thưởng xã luôn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai; tặng quà trong các dịp lễ, tết, khai giảng năm học… 
Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích trong phong trào lao động sản xuất giỏi; người có uy tín trong công đồng dân tộc thiểu số; những hộ dân hiến đất, tài sản trên đất…góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới của xã nhà.
Xây dựng những điển hình tiên tiến như hộ ông Hồ Mơ – thôn PrinC; Pả Lăng – NCUT thôn Pa Roi; Hồ Lua – Hộ nông dân sản xuất giỏi; hộ ông Hồ Phúc Yên – NCUT thôn PrinC hiến đất để xây dựng trụ sở UBND xã…để làm gương cho nhân dân noi theo.
2.2. Kết quả thi đua đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức xã.
Hầu hết Cán bộ, công chức xã; Ban chỉ đạo đạo các thôn, những tập thể, cá nhân được khen thưởng đều nhận thấy rất hài lòng vì đã được Hội đồng thi đua – Khen thưởng các cấp nhận thấy thành tích mình đã cống hiến, sự nổ lực vươn lên hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp thêm động lực để phấn đấu, thực hiện phong trào ngày càng phát triển đi lên.
Trong năm, trên cơ sở thành tích đạt được, Hội đồng Nâng lương của xã đã xem xét, đề xuất UBND huyện; Phòng Nội vụ ra quyết định nâng lương trước thời hạn 12 tháng cho 02 cán bộ chuyên trách xã(Đ/c Xa Cách – CT. UBND xã; đ/c Thành – CT. HCCB xã).
3. Công tác khen thưởng
3.1. Đối với Tập thể cán bộ và nhân dân xã A Dơi.
  • Thành tích trong năm 2016-2017.
+ Về Danh hiệu: Tiếp tục được UBND huyện Hướng Hóa tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và được UBND tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016.
+ Về Bằng khen, giấy khen:
- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phối kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng theo Công văn 434/UBND-VP ngày 16/8/2016 của UBND huyện Hướng Hóa về việc Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ đội biên phòng và UBND các xã, thị trấn, giai đoạn 2013 – 2016.
- Được UBND huyện tặng giấy khen cho cán bộ, nhân dân và LLVT nhân dân xã A Dơi vì đã có thành tích trong đợt diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã năm 2017.
3.2. Đối với cán bộ, công chức xã.
- Năm 2016: Có 03 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở(Đ/c Xa Cách; Mia và Duy); 06 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen(Đ/c Ngoai; Thành ĐCXD; Hiếu; Hà; Hòa và Thăng)
- Năm 2017: Cá nhân đ/c Hồ Xa Cách được Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tặng giấy khen về công tác phối hợp giữa Bộ đội biên phòng với UBND xã, giai đoạn 2013-2016.
3.3. Đối với các khối đoàn thể; hội, đội trong năm 2017.
- Về khen thưởng có thành tích trong công đoàn cơ sở: 05 đ/c được tặng giấy khen của UBND xã(đ/c Thăng, Moam; Hiếu; Bình và Để).
- Về Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CCB, ngày 10/7/2016 của Hội cựu chiến binh Việt Nam xã A Dơi về việc "Tổ chức đại hội Hội cựu chiến binh Việt Nam xã A Dơi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và công tác khen thưởng tổng kết cuối nhiệm kỳ 2012 – 2017. UBND xét khen thưởng cho 04 tập thể và 05 cá nhân.
- Về Trao giải cho các đội thi “Kéo co và chạy 50m ” do Hội LHPN xã A Dơi tổ chức – năm 2017.
+ Kéo co: 03 giải(01 giải nhất; 01 giải nhì và 01 giải ba)
+ Chạy 50 m nữ: 03 giải(01 giải nhất; 01 giải nhì và 01 giải ba).
- Thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác về chương trình cải thiện đời sống cho trẻ em nghèo tại Quảng Trị năm tài chính khóa 2017-2021 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức Plan  ngày 12/7/2016. UBND xã đã xét khen thưởng cho 05 cá nhân TNV các thôn đã có nhiều thành tích trong việc tham gia các hoạt động của dự án.
4. Đề xuất khen thưởng năm 2017:
 Hội đồng thi đua khen thưởng xã A Dơi tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cho tập thể và cá nhân sau:
4.1.Về danh hiệu:
- Đối với tập thể: đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Tập thể LĐXS của UBND tỉnh và Tập thể LĐTT của UBND huyện Hướng Hóa.
- Đối với cá nhân: Đề nghị tặng Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 đ/c(Đ/c Xa Cách; Mia và Hà)..
4.2. Về Bằng khen, giấy khen: Đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh(01 cá nhân – Đ/c Duy); 06 cá nhân đề nghị tặng giấy khen của UBND huyện Hướng Hóa(Đ/c Hòa; Thăng; Hiếu; Thành; Hà và Lan Anh).
4.3. Đối với Khen thưởng tổng kết năm 2017 của UBND xã:
- Danh hiệu: Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân.
- Giấy khen: Tặng cho 02 tập thể và 12 cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong năm 2017, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác, thể hiện cụ thể như sau:
1.1. Đảng bộ xã A Dơi: Được đánh giá Đảng bộ trong sạch vững mạnh
1.2. Về đánh giá chính quyền cơ sở năm 2017: Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ(75,9 điểm).
1.3. Hội đồng thi đua – Khen thưởng xã đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.
2. Tồn tại
Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục kịp thời đó là:
- Việc xét cá nhân xuất sắc nhiệm vụ cần phải có sáng kiến được công nhận trong năm. Trong khi đó, sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện xét công nhận vào năm sau nên phần lớn cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét xuất sắc nhiệm vụ trong năm.
- Việc triển khai các hoạt động thi đua và các phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua còn chậm so với quy định. Việc thực hiện phối hợp chế độ thông tin, báo cáo, hồ sơ khen thưởng chưa được chú trọng; thời gian xét khen thưởng của cấp trên còn kéo dài dẫn đến hạn chế tác dụng công tác thi đua, khen thưởng.
- Một số tập thể, cá nhân được xét khen thưởng nhưng chậm nộp hồ sơ khen thưởng, hoặc hồ sơ nộp không đúng yêu cầu, viết sơ sài, đối phó.
Nguyên nhân khuyết điểm
- Sự quan tâm của lãnh đạo đối với công tác thi đua khen thưởng đôi khi chưa kịp thời; chưa coi trọng công tác thi đua khen thưởng là động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của địa phương, của ngành.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, không được đào tạo cơ bản, thiếu tính chuyên nghiệp do đó quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, kết quả công tác chưa cao.
 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Qua thời gian thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã A Dơi xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
1. Cần tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đảm nhận, phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong địa bàn huyện nói chung và xã, thị trấn nói riêng.
2. Đề xuất Hội đồng TĐKT huyện xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm trước tháng 11 hàng năm, để đến tháng 12 Hội đồng TĐKT xã xét và hoàn thiện hồ sơ kịp thời, đúng quy định.
3. Cụm khối thi đua khen thưởng Nam Hướng Hóa cần xây dựng Quy chế cụ thể để có cơ sở đánh giá các xã thành viên, tránh trường hợp luân phiên, cả nể.
 
PHẦN  II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
 
Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); kỷ niệm 50 năm Ngày chiến tháng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa(09/7/1968-09/7/2018) và cuộc bầu cử Trưởng thôn lần thứ 4; nhiệm kỳ 2018-2021; nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tập trung bám sát và phục vụ có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. NHIỆM VỤ
1. Tiếp tục ban hành, sửa đổi một số điều, nội dung trong Quy chế thi đua khen thưởng của cơ sở. Bổ sung những điểm mới về quy định thi đua – khen thưởng.
2. Bám sát các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên; Hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng của Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp, kịp thời thực hiện và sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua – Khen thưởng để đạt được hiệu quả cao.
3. Dựa vào chỉ tiêu và tỷ lệ % đã được giao, trưởng các ban ngành, đoàn thể cần họp xét công khai trong ngành mình để bình chọn những cá nhân thực sự xuất sắc, xứng đáng để khen thưởng.
4. Phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, Tổ chức đăng ký giao ước thi đua tại khối, tập thể cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã đăng ký thi đua năm 2018.
II. GIẢI PHÁP
Để công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân; các ban ngành, đoàn thể hoàn thành tốt các mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện đạt kết quả một số giải pháp sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã về Luật thi đua khen thưởng.
2. Trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và nội dung phong trào thi đua do Cụm, Khối thi đua ban hành, Hội đồng thi đua – khen thưởng xã chủ động  xây dựng chương trình, kế hoạch công tác TĐKT, nội dung, tiêu chí thi đua năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua ngay từ ngày đầu, quý đầu năm 2018 tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng phong trào thi đua vào việc hoàn thành chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị được giao.
3. Tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo lĩnh vực, thi đua đột xuất ở từng ban ngành, đoàn thể và đơn vị. Phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng ban ngành, đoàn thể và đơn vị. Tham gia góp ý, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng ở Cụm, Khối thi đua và dự giao ban cụm theo kế hoạch.
4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý./.
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT huyện(b/c);
- Phòng Nội vụ huyện (b/c);
- Đảng ủy xã;
- CT, PCT. HĐND-UBND xã;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã
- HĐTĐKT xã;
- Lưu: VP(TĐKT).
 
TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Hồ Xa Cách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Văn Duy - VP. UBND xã


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
GIấy mời