Bầu cử trưởng thôn, lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2020

KE HOACH BAU CU TRUONG THON

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2020 là lần thứ IV xã A Dơi tổ chức bầu cử cho cấp thôn đúng quy trình và từng bước đổi mới nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền thôn ngày càng vững mạnh. Đồng thời cũng nhằm nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của chính quyền thôn bản trong tình hình mới

Thông báo
GIấy mời