LICH HDND&UBND 30/4 ĐEN 04/5/2018

Lịch công tác của Thường trực HĐND&UBND xã từ ngày 30/4 đến 04/5/2018

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  30/4/2018 đến 04/5/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
30/4
 
Sáng Nghỉ Lễ giải phóng Miền Nam 30/4        
         
Chiều Nghỉ Lễ giải phóng Miền Nam 30/4        
           
Thứ 3
01/5
 
Sáng Nghỉ Lễ Quốc tế lao động 01/5        
         
Chiều Nghỉ Lễ Quốc tế lao động 01/5        
           
Thứ 4
02/5
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Giao ban tuần, báo cáo công tác trước trong và sau Lễ        
 
Thứ 5
03/5
Sáng Họp Ban chỉ đạo về đánh giá xã phù hợp với Trẻ em Đ/c Thăng Các thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã Đ/c Phúc tham mưu
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
04/5
 
Sáng Họp mở rộng của UBND huyện Đ/c Xa Cách; Theo GM Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổng kết cuộc bầu cử trưởng thôn lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2020 Đ/c Xa Cách; Hêng Đại diện Đảng ủy; các ban ngành, đoàn thể; Tổ giúp việc; theo GM Hội trường UBND xã  
    Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
 
A Dơi, ngày  02  tháng  5   năm 2018
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời