LICH HĐND&UBND 24/6/2019 ĐEN 28/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  24/6/2019 đến 28/6/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
25/6
 
Sáng Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động dự án Plan năm 2019
 
Đ/c Xa Cách Các thành viên BĐH xã
Theo GM
Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
26/6
 
Sáng Họp HĐND xã, Kỳ họp thứ 9 Đ/c Xa Cách; Hêng 24 ĐB. HĐND xã;
 theo GM
Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn
 
       
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
27/6
 
Sáng Hội ý với TT. HĐND xã về kinh phí thăm quan Đ/c Xa Cách; Hêng VP; Kế toán Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự đại hội DTTS huyện Hướng Hóa, lần thứ 3
02 ngày(27,28/6/2019)
Đ/c Xa Cách;
Hêng
Các đ/c theo DS UBND huyện  
Thứ 6
28/6
 
Sáng Làm việc với Sở Tư pháp; Phòng tư pháp về dân di cư tự do   Bộ phận Công chức chuyên môn Thôn A Dơi Đớ  
Tập huấn về công tác Môi trường   Công chức ĐCXD; các thôn Nhà văn hóa A Túc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  24 tháng  6   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời