LICH HĐND&UBND 10/6/2019 ĐEN 14/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/6/2019 đến 14/6/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
11/6
 
Sáng Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn Đ/c Xa Cách;
Hêng; Hòa
Thành viên BCĐ; ĐCNN; Thú y xã, thú y viên Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều TXCT tại các thôn theo kế hoạch Đ/c Hòa Tổ đại biểu; Pa Roi; Prăng Xy  
Thứ 4
12/6
 
Sáng Họp BCĐ xây dựng xã hội học tập tại xã Đ/c Thăng Các thành viên Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn
 
       
Họp bàn công tác tổ chức tổng kết hoạt động dự án Plan năm 2019
 
Đ/c Xa Cách Các thành viên BĐH xã Phòng làm việc  
Chiều Làm việc với CB Kiểm lâm phụ trách địa bàn Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
 
Thứ 5
13/6
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Hội ý chuẩn bị tổ chức thăm quan cho đại biểu HĐND xã Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng; VP. HĐND và các ban; Hội trường UBND xã  
Thứ 6
14/6
 
Sáng Tổ chức triển khai xây dựng đơn vị học tập Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Dự tổng kết hoạt động dự án Plan xã A Túc, năm 2019 Đ/c Xa Cách   UBND xã A Túc  
Dự tổng kết hoạt động dự án Plan xã Xy, năm 2019 Đ/c Duy   UBND xã Xy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  10  tháng  6   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời