LICH HĐND&UBND 07/10/2019 ĐEN 11/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  07/10/2019 đến 11/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
07/10
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 10 Đ/c Ngoai;
Xa Cách;
Tất cả các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều Làm việc với Thanh tra huyện về đất đai Đ/c Xa Cách Đ/c Thành Thanh tra huyện  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
08/10
 
Sáng Hội ý BCĐ25 về xem xét hồ sơ công nhận điểm nhóm Đ/c Thăng Đ/c Dũng; Duy và Đại diện Đồn BP Ba Tầng Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
09/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00 Họp lấy ý kiến về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1, UBND huyện  
 
Thứ 5
10/10
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng chương trình MTQG về NTM Đ/c Xa Cách   KS Mường Thanh, TP Đông Hà  
Đăng ký làm việc với BCĐ 25 huyện về công nhận điểm nhóm tin lành trên địa bàn xã Đ/c Ngoai; Thăng Đ/c Dũng; Duy Ban dân vận huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
11/10
 
Sáng 08h00 Dự hội nghị đánh giá tình hình KTXH; QPAN 9 tháng đầu năm 2019 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                    A Dơi, ngày  07 tháng  10  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời