LICH HDND&UBND 04 ĐEN 08/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  04/6/2018 đến 08/6/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
04/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Dự hội thảo tập huấn về kỹ năng xúc tiến thương mại – Hội chợ, triển lãm tại huyện Hhóa
(02 ngày, 04, 05/6/2018)
Đ/c Hòa Đ/c Duy; Moam; Để và Son KS. Khánh Phương  
Thứ 3
05/6
 
Sáng Tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi Đ/c Xa Cách Hội NCT Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Cấp tiền xây dựng nhà ở chính sách theo QĐ22 Đ/c Thăng Đ/c Phúc; Hà Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
06/6
Sáng Họp bàn công tác tổ chức Hội chợ triển lãm Đ/c Xa Cách;
Hêng
Đại diện Đảng ủy; ND; PN, Dự án Plan Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc với BQLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Đ/c Xa Cách;
Hêng
Theo GM; VP. HĐND&UBND; ĐCXD xã Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
07/6
Sáng Họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND xã Đ/c Ngoai; Hêng Các ban HĐND; UBND xã; MTTQVN Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
08/6
 
Sáng Tập huấn triển khai thực hiện Quyết định 22 Đ/c Xa Cách Đ/c Mia Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Thống nhất kế hoạch; kinh phí tham gia Hội chợ thương mại 2018 Đ/c Hòa Các thành viên tham gia hội chợ xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                                                                                          
                                                                               A Dơi, ngày  04  tháng  6   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời