LICH HDND 24/4 ĐEN 02/5/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  24/4/2017 đến 02/5/2017
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
24/4
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai      
Làm việc chuyên môn        
Công bố Quyết định khen thưởng năm 2016 Đ/c Ngoai      
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Thứ 3
25/4
 
Sáng Thăm, hỗ trợ hộ gia đình bị nhà cháy cùng đoàn UBND huyện Đ/c Ngoai   Thôn Pa Roi  
Chiều Làm việc bình thường        
Thứ
26/4
Sáng  Thăm, hỗ trợ hộ gia đình bị nhà cháy cùng đoàn UBMT huyện Đ/c Hêng UBND xã Thôn Pa Roi  
Chiều   Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
27/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
28/4
 
Sáng Họp xét thầu công trình điểm trường PrinC thuộc dự án Plan tài trợ Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
29/4 đến hết ngày 02/5/2017   CBCC xã Nghĩ Lễ 30/4 và 01/5       Công an; Quân sự xây dựng kế hoạch bảo vệ Lễ
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  24  tháng  4  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời