LICH HDND 17-21/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/4/2017 đến 21/4/2017
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/4
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai      
Chỉ đạo công tác chuẩn bị thanh tra Đ/c Hêng Kế toán, Văn phòng Hội trường UBND xã  
         
Chiều Làm việc với Công an huyện về nhân sự PCA xã Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Hội trường UBND xã  
Thứ 3
18/4
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP Đ/c Hêng Đ/c Hiếu Phòng làm việc  
Chiều Làm việc với Thanh tra huyện Đ/c Ngoai Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 4
19/4
Sáng Làm việc đoàn kiểm tra huyện ủy Đ/c Ngoai Theo GM Phòng Đảng ủy  
         
Chiều           
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
20/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
21/4
 
Sáng Họp giao ban BĐH dự án Plan xã Đ/c Hêng Các thành viên; các BDA; TNV    
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  17  tháng  4  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời