LICH HDND 10/4ĐEN 14/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/4/2017 đến 14/4/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/4
 
Sáng Trực tiếp công dân        
         
Thăm chúc Tết Lào Đ/c Ngoai Đ/c Hêng Đồn Công an Lào 511  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Ngoai Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
11/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn     Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
12/4
Sáng Làm việc chuyên môn        
Rà soát các chỉ tiêu xây dựng NTM tại xã biên giới Đ/c Ngoai Các thành viên BCĐ; BQL xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
13/4
 
Sáng Tổng hợp, thông qua danh mục đăng ký công trình xây dựng CT.MTQG 2017 Đ/c Hêng Các thành viên BCĐ; BQL xã Hội trường UBND xã ĐCXD; Kế toán tham mưu
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
14/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch công tác tuần Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  10  tháng  4  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời