LICH CONG TAC TUAN CUA UBND XA

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/01/2017 đến 06/01/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02/01
 
Sáng Nghỉ bù Tết dương lịch        
Chiều Nghỉ bù Tết dương lịch        
Thứ 3
03/01
 
Sáng Họp giao ban đầu năm Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân        
Thứ 4
04/01
Sáng Tổ chức hòa giải vụ việc của ông Pả Theo(Lần 2) Đ/c Xa Cách
 
Các thành viên có liên quan Hội trường UBND xã
 
 
Chiều Họp hội đồng xét duyệt công nhận hết thời gian tập sự đối với đ/c Lan Anh Đ/c Xa Cách
 
Các thành viên có liên quan Hội trường UBND xã
 
 
 
Thứ 5
05/01
 
Sáng 7h30’ Dự Hội nghị tổng kết công tác QPAN; xây dựng cơ sở cụm ATLC, SSCĐ và ANTT 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 Đ/c Xa Cách Bí thư; CHTQS; CA xã Hội trường UBND huyện  
Chiều Học tập Nghị quyết TW 4 lần 2 Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 6
06/01
 
  - 07h30: Họp tổng kết công tác ATGT năm 2016        
Sáng Họp đánh giá cán bộ chủ chốt xã Đ/c Xa Cách Cán bộ chủ chốt xã Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
                                                       A Dơi, ngày  03  tháng  01  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời