LICH CONG TAC TUAN CUA HĐND XA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND XÃ A DƠI
Từ ngày  02/01/2017 đến 06/01/2017
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
02/01
 
Sáng Nghỉ bù Tết dương lịch 2017        
Chiều Nghỉ bù Tết dương lịch 2017        
Thứ 3
03/01
 
Sáng Họp giao ban đầu năm Đ/c Hêng Tất cả cán bộ, công chức; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Họp 02 ban HĐND xã, xây dựng báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ ba Đ/c Hêng
 
VP. HĐND-UBND; Thành viên 02 ban HĐND xã Hội trường UBND xã  
Thứ 4
04/01
Sáng Tổ chức hòa giải vụ việc của ông Pả Theo(Lần 2) Đ/c Hêng
 
Các thành viên có liên quan Hội trường UBND xã
 
 
Chiều Trực tiếp công dân        
 
Thứ 5
05/01
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Học tập Nghị quyết TW 4 lần 2 Đ/c Ngoai Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 6
06/01
 
  Làm việc chuyên môn        
Sáng Họp đánh giá cán bộ chủ chốt xã Đ/c Ngoai Cán bộ chủ chốt xã Hội trường UBND xã  
Chiều Xây dựng lịch công tác Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                      
 
                                                       A Dơi, ngày  03  tháng  01  năm 2017
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời