LICH CONG TAC TU 19/3 ĐẾN 23/3/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  19/3/2018 đến 23/3/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC, CBKCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Họp BCH Công đoàn xã Đ/c Hêng Các thành viên BCH Công đoàn xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
20/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
21/3
Sáng Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC năm 2018 Đ/c Xa Cách; Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
22/3
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra, khảo sát và thăm hộ gia đình cùng với cán bộ dự án Plan Đ/c Thăng Đ/c Duy Thực tế tại thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
23/3
 
Sáng Dự Khánh thành, bàn giao trạm y tế xã Đ/c Xa Cách; Hêng Theo GM Trạm y tế xã  
Làm việc với Phòng Nội vụ về thực hiện đề án tinh giảm biên chế Đ/c Hòa Đ/c Duy; Tháo Phòng Nội vụ huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
             
 
 
 
A Dơi, ngày  19  tháng  3   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời