KE HOACH TRIEN KHAI CONG TAC BAU CU

Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


Thông báo
GIấy mời