Website xã A Dơi

http://xaadoi.quangtri.gov.vn


Quy chế Nâng lương trước thời hạn

Quy chế này chỉ dành cho CBCC xã A Dơi bao gồm cả cán bộ, công chức huyện tăng cường và biệt phái.

Nguồn tin: Trần Văn Duy - VP. UBND xã A Dơi