Quy chế Nâng lương trước thời hạn

Quy chế này chỉ dành cho CBCC xã A Dơi bao gồm cả cán bộ, công chức huyện tăng cường và biệt phái.

GIấy mời